Quỹ được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

1. Đối tượng cho vay :
– Đối tượng cho vay là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.
– Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tăng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của địa phương sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh.
– Căn cứ vào danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh được ban hành theo quy định, Quỹ lựa chọn, thẩm định và quyết định cho vay các dự án cụ thể nếu đáp ứng các điều kiện cho vay quy định tại Nghị định số138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP .

2. Điều kiện cho vay:
Quỹ chỉ cho vay khi chủ đầu tư bảo đảm có đủ các điều kiện sau đây:
– Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.
– Có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và phương án bảo đảm trả được nợ.
– Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.
– Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

3. Thời hạn cho vay:
Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa là 15 năm. Trường hợp đặc biệt vay trên 15 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Lãi suất cho vay vốn:
Không thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Quỹ trong từng thời kỳ.

Nội dung bài viết cho vay quỹ nhà ở

Nội dung bài viết cho vay ứng vốn