Tên đầy đủ: Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

Tên giao dịch quốc tế: Lam Dong Development and Investment Fund

Tên gọi tắt: Lam Dong DIF

Địa chỉ: Số 20 Pasteur – Phường 4 – Tp. Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3532777; 063.3532777       Fax: 063.3532567

Email: qdtpt@lamdong.gov.vn

Vốn điều lệ: 124,5 tỷ đồng