* Chức năng của Quỹ

 1. Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh Lâm Đồng, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; cho vay đối với các đối tượng thu nhập thấp có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi để cải thiện nhà ở; ứng vốn, thu hồi vốn và ứng chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
 2. Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng uỷ thác về hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đầu tư phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh.
 3. Nhận uỷ thác quản lý hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và các quỹ tài chính địa phương khác do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập. Việc ủy thác cho Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Ủy thác thực hiện một số chức năng phát triển nhà ở cho các tổ chức có năng lực theo quy định của pháp luật.
 4. Thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh; đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp; uỷ thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP, Nghị định 37/2013/NĐ-CP.
 5. Phối hợp với các tổ chức tài chính, tín dụng trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện cho vay, tài trợ tài chính cho các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

* Nhiệm vụ của Quỹ

 1. Thực hiện đầu tư trong phạm vi kế hoạch và cơ cấu đầu tư đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Đối với nguồn vốn phát triển nhà ở của tỉnh, Quỹ thực hiện đầu tư, cho vay đầu tư phát triển nhà ở trong phạm vi kế hoạch và cơ cấu nguồn vốn phát triển nhà ở của tỉnh trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 2. Ứng vốn, thu hồi vốn và ứng chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Điều lệ này.
 3. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn; đảm bảo an toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.
 4. Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
 5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo luật định; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định của pháp luật.
 6. Mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.
 7. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.
 8. Đầu tư đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả; thu hồi kịp thời, đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi.
 9. Thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Quỹ đối với tổ chức, cá nhân đã cho Quỹ vay vốn.
 10. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư đã được Quỹ cho ứng vốn thực việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và ứng vốn cho ngân sách để chi hỗ trợ một số nhiệm vụ theo quy định để thu hồi tạm ứng trong năm tạm ứng hoặc trong những năm tiếp theo nhằm bảo toàn nguồn vốn phát triển đất của tỉnh.
 11. Thẩm định và chịu trách nhiệm về phương án vay vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; cho vay đối với các đối tượng thu nhập thấp có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi để cải thiện nhà ở và phương án ứng vốn của các Dự án ứng vốn chuẩn bị quỹ đất; Giải ngân nguồn vốn vay và vốn tạm ứng theo tiến độ thực hiện; thực hiện thu hồi nguồn vốn vay và vốn tạm ứng theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ, thu hồi vốn vay, vốn đã ứng, kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về sử dụng vốn ứng, kinh phí hỗ trợ.
 12. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định hiện hành.
 13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan về tình hình sử dụng các nguồn vốn của Quỹ, tình hình thu hồi nợ vay, các khoản vốn đã tạm ứng thực hiện nhiệm vụ được giao cho Quỹ theo theo quy định hiện hành.
 14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

 

Sơ đồ tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

1. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
Ông Phan Văn Đa
Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Chủ tịch Hội đồng Quản lý
Bà Phạm Thị Tường Vân
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý
Ông Võ Thăng Long
Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý
Ông Lê Quang Trung
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng quản lý
Ông Trương Quốc Thụ
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng quản lý
Ông Nguyễn Văn Trãi
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng quản lý
Ông Hoàng Việt Lâm
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng quản lý
2. BAN KIỂM SOÁT
Ông Trần Minh Thuận
Phó Phòng Tài chính DN – Sở Tài chính Lâm Đồng
Trưởng Ban kiểm soát
Bà Đinh Thị Ngọc

Chuyên viên – Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Bế Trọng Nghĩa
Chánh Thanh tra – Ngân hàng Nhà nước CN Lâm Đồng
Thành viên Ban Kiểm soát
3. BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Võ Thăng Long – Giám đốc
Bà Trần Thị Thanh Hoa – Phó Giám đốc Ông Cao Văn Danh – Phó Giám đốc