Trách nhiệm của Quỹ

  1. Thực hiện đầu tư, cho vay theo danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.
  2. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo theo quy định tại Điều 34 và Điều 41 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.
  3. Tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
  4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định của pháp luật.
  5. Tuân thủ quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Quyền hạn của Quỹ

  1. Tổ chức hoạt động theo quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, Điều lệ tổ chức và hoạt động này và quy định của pháp luật có liên quan.
  2. Được lựa chọn các dự án đáp ứng đủ điều kiện để đầu tư, cho vay theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.
  3. Được tuyển chọn, bố trí, đào tạo, sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP; Điều lệ này và các quy định của pháp luật có liên quan.
  4. Được từ chối yêu cầu cung cấp thông tin hoặc sử dụng nguồn lực của Quỹ, nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật.
  5. Được liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan trên địa bàn để tìm kiếm, xây dựng các dự án đầu tư.

 

 

Sơ đồ tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

1. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

Bà Phạm Thị Tường Vân
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Ông Võ Thăng Long
Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Ông Nguyễn Văn Trãi
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng quản lý

Ông Hoàng Việt Lâm
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng quản lý

Ông Trương Quốc Thụ
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng quản lý

2. BAN KIỂM SOÁT

Ông Trần Minh Thuận
Phó Phòng Tài chính DN – Sở Tài chính Lâm Đồng
Trưởng Ban kiểm soát

Bà Đinh Thị Ngọc

Chuyên viên – Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Bế Trọng Nghĩa
Chánh Thanh tra – Ngân hàng Nhà nước CN Lâm Đồng
Thành viên Ban Kiểm soát

3. BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Võ Thăng Long – Giám đốc

Bà Trần Thị Thanh Hoa – Phó Giám đốc

Ông Cao Văn Danh – Phó Giám đốc