Lâm Đồng triển khai Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, địa phương; trong đó, phải có sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc thực hiện.

Mục đích của việc triển khai Kế hoạch nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của các công ty tư vấn, hỗ trợ, cho vay tài chính, hoạt động của các tổ chức tín dụng, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê… không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phức tạp. Chủ động nắm tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, kiên quyết không để các đối tượng hoạt động phức tạp, cấu kết hình thành các băng, nhóm hoạt động; hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả và tác hại mà “tín dụng đen” gây ra.

 

Trong thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vay và cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan).

 

Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

 

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ Công an tỉnh là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo 138 các địa phương phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thế thao cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiếu số, khu vực nông thôn; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;…

 

C.PHONG

 

 

[related_post]