Sơ đồ tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

1. Hội đồng quản lý
Ông Nguyễn Văn Yên
– Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
– Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Ông Đặng Đức Hiệp
– Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
– Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Ông Lê Quang Trung
– Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
– Thành viên Hội đồng quản lý

Ông Nguyễn Văn Trãi
– Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm Đồng
– Thành viên Hội đồng quản lý

Bà Trương Thị Lệ
– Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng
– Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Ông Trương Quốc Thụ
– Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng
– Thành viên Hội đồng quản lý

Ông Hoàng Việt Lâm
– Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
– Thành viên Hội đồng quản lý

2. Ban kiểm soát
Ông Trần Minh Thuận
– Phó Phòng Tài chính DN – Sở Tài chính Lâm Đồng
– Trưởng Ban kiểm soát
Ông Bế Trọng Nghĩa
– Chánh Thanh tra – Ngân hàng Nhà nước CN Lâm Đồng
– Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ban điều hành
Bà Trương Thị Lệ – Giám đốc
Bà Trần Thị Thanh Hoa – Phó Giám đốc
Ông Cao Văn Danh – Phó Giám đốc

Nội dung chức năng nhiệm vụ mới nhập