Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/2009. Vốn điều lệ theo Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng là 251 tỷ đồng, có các chức năng chủ yếu như sau:

* Tiếp nhận vốn ngân sách, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn, nguồn vốn uỷ thác để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH; đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở; cho vay đối với các đối tượng thu nhập thấp có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi để cải thiện nhà ở; ứng vốn, ứng chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển KT-XH của địa phương, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của UBND tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

* Phối hợp với các tổ chức tài chính, tín dụng trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện cho vay, tài trợ tài chính cho các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT- XH; đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo chương trình phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sơ đồ tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

1. Hội đồng quản lý
Ông Nguyễn Văn Yên
– Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
– Chủ tịch Hội đồng Quản lýÔng Đặng Đức Hiệp
– Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
– Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lýÔng Lê Quang Trung
– Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
– Thành viên Hội đồng quản lýÔng Nguyễn Văn Trãi
– Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm Đồng
– Thành viên Hội đồng quản lý
Bà Trương Thị Lệ
– Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng
– Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lýÔng Trương Quốc Thụ
– Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng
– Thành viên Hội đồng quản lýÔng Phan Văn Dung
– Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
– Thành viên Hội đồng quản lý
2. Ban kiểm soát
Ông Trần Minh Thuận
– Phó Phòng Tài chính DN – Sở Tài chính Lâm Đồng
– Trưởng Ban kiểm soátÔng Hoàng Việt Lâm
– Trưởng phòng Khoa giáo – văn xã, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
– Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Bế Trọng Nghĩa
– Chánh Thanh tra – Ngân hàng Nhà nước CN Lâm Đồng
– Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ban điều hành
Bà Trương Thị Lệ – Giám đốc
Bà Trần Thị Thanh Hoa – Phó Giám đốc
Ông Cao Văn Danh – Phó Giám đốc